Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bydgoszcz
80 dni temu
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 110773

Warunki pracy

-           PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,


-           na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”


-           list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,


-           nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,


-        oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),


-           powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,


-           oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,


-           ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,


-           nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


 

Zakres zadań

 • Zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie, w tym systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 • Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
 • Opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych Urzędu oraz plany ochrony budynków Urzędu
 • Przeprowadza postępowania sprawdzające
 • Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Zawiadamia o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmuje stosowne działania
 • Przeprowadza postępowania wyjaśniające w sprawach o naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Prowadzi wykaz osób zatrudnionych lub wykonujących prace zlecone, dopuszczonych do pracy na stanowiskach, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wzwyż wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytu
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty