Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pielęgniarka / Pielęgniarz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdańsk
specjalista (mid)
pełny etat / część etatu
umowa o dzieło / zlecenie
66 dni temu

Dołącz do zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jednego z największych szpitali w Polsce, pracodawcy stabilnego i nowoczesnego, stawiającego na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń, inwestującego w kapitał ludzki: szkolenia, podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem, gwarantującego stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego.

Pielęgniarka / Pielęgniarz
Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie
Nr ref.: ZZL/OP/80/2021

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

 

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:
 • zapewnienie profesjonalnej opieki nad pacjentem zgodnie z protokołem badania klinicznego i wskazaniami lekarza,
 • wykonywanie standardowych czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • współpracę z lekarzami oraz personelem Ośrodka,
 • współpracę z monitorami badań klinicznych,
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną uczestnika badania klinicznego.
Poszukujemy osób, które spełniają poniższe wymagania:
 • spełnianie wymagań odnośnie stanowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. podstawowym,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów,
 • skrupulatność, odpowiedzialność,
 • nastawienie na ścisłą współpracę w zespole i realizację wspólnych celów.
Mile widziane:
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego,
 • znajomość zasad ICH GCP poparta odpowiednim certyfikatem.
Oferujemy:
 • umowę cywilnoprawną,
 • możliwość dostosowania formy umowy i warunków zatrudnienia,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce,
 • możliwość udziału w projektach naukowych i badawczych.
W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK).
 2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uck.gda.pl..
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez UCK we wskazanych poniżej celach:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i dokonania wyboru kandydatów do zawarcia umowy o pracę; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na UCK zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy w związku z wyborem kandydata do zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podanie przez Ciebie danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa – jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych – w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Ciebie zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam – np. w przypadku numeru telefonu lub adresu email – skontaktowanie się z Tobą za ich pośrednictwem. Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,
  • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
   • teleinformatycznych,
   • księgowych,
   • prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
   • kurierskich i pocztowych,
   • archiwizacyjnych,
   • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
  • osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
  • organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Prawa, o których mowa powyżej, nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania.
 8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Poznaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne założone w 1945 roku przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Stabilny i nowoczesny Szpital, stawiający na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń; inwestujący w kapitał ludzki: szkolenia, subsydiowane podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem; gwarantujący stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego. Konkurencyjny w stosunku do innych szpitali z otoczenia. Wynagrodzenia łączymy z elementem premii pro efektywnościowych i  bonusów rocznych powiązanych z zyskiem. W ofercie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego znajduje się pełen zakres usług medycznych: zaawansowana diagnostyka, różnorodne zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, a także opieka paliatywna. Posiadamy większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych. Oprócz działalności typowo leczniczej, prowadzimy badania kliniczne, programy edukacyjne, kładąc nacisk m.in. na profilaktykę zachorowań. Działamy zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz potwierdzonymi kompetencjami przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce, który ma najwięcej akredytacji do transplantacji. Oddany w 2012 r. do użytku budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) razem z powstającym właśnie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN), będą stanowiły jeden z najnowocześniejszych kompleksów medycznych nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.

Pracownicy UCK to jeden z najważniejszych zasobów naszego Szpitala. Rozwój  kompetencji, umiejętności, poszerzania wiedzy i potencjału zawodowego to nasz priorytet. Jesteśmy zespołem, w skład którego wchodzą wysoce wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zarówno z zakresu medycyny, jak i szeroko pojętej administracji - zespołem realizującym wspólne cele. Praca w UCK pozwala na samorealizację i samodoskonalenie. Współpracujemy z licznymi ośrodkami i organizacjami w kraju i za granicą. Podejmujemy inicjatywy, które pozwalają naszemu personelowi korzystać ze zniżek w dostępie do klubów fitness, szkoleń, wypłacamy tzw. "wczasy pod gruszą", prowadzimy kasę zapomogowo-pożyczkową.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi:

 • praktyk studenckich/zawodowych
 • staży/specjalizacji
 • wolontariatów

W związku z szerokim zakresem działalności Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otwarte jest na współpracę z personelem medycznym, pracownikami administracyjnymi, specjalistami różnych dziedzin, jak i osobami na początku swojej kariery zawodowej. Oferujemy nie tylko stabilną i  pełną wyzwań pracę, ale także możliwość rozwoju zawodowego pod okiem najlepszych, doświadczonych specjalistów, udział w szkoleniach wewnętrznych i  zewnętrznych.
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, dlatego oferujemy możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy do Twoich oczekiwań, biorąc również pod uwagę ograniczenia wynikające z orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

 


Naszą misją jest: „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i  służyć nauce”.Podobne oferty