Podinspektor w Dziale Inżynierii
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Jaworzno
specjalista (mid)
4 dni temu

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Dziale Inżynierii
Miejsce pracy: Jaworzno
Nr ref.: DI/3/2021
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa i 2 letni staż pracy
  lub wykształcenie wyższe techniczne pierwszego stopnia z zakresu budownictwa i 1 roczny pracy,
 • co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z budownictwem drogowym,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy prawo budowlane oraz ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji przedmiarów robót,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność w wykonywaniu zadań.
Zakres zadań:
 • zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie prac na roboty budowlane w ramach zawartych umów
 • opracowywanie specyfikacji technicznych celem udzielenia zamówienia publicznego w zakresie remontów, przebudowy i utrzymania dróg,
 • współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów dróg,
 • udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg,
 • wykonywanie bieżących objazdów dróg wraz z oceną stanu technicznego,
 • nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg i urządzeń drogowych,
 • dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2021 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Oferuję:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 • odpowiedzialne stanowisko,
 • możliwość realizacji ambicji zawodowych.

Oferty z Nr Referencyjnym DI/3/2021 zawierające:

 • CV z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781 ) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje staż pracy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • ewentualne referencje,
 • proszę złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Rekrutacja – Podinspektor w Dziale Inżynierii do godziny 15.00 dnia 12 listopada 2021 r.
 • /skrzynkę podawczą udostępniono na 1 piętrze budynku obok sekretariatu/ ul. Krakowska 9,43-600 Jaworzno lub przesłać na adres: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9/ decyduje data wpływu/.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie ulica Krakowska 9, e-mail; sekretariat@mzdim.jaworzno.pl, tel 32 614 23 00
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 00
 3. Celem przetwarzania jest prowadzenie naboru na stanowisko Inspektor w Dziale Inżynierii
 4. Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy oraz Ustawa o pracownikach samorządowych.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres bieżącej rekrutacji.
 7. Jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona.
 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie