Radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdynia

49 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 64513

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa,
• praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
• praca w zespole pod presją czasu,
• praca jednozmianowa w porze dziennej,
• czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• czterokondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych – wejście bez barier, winda umożliwiającą przewóz wózka inwalidzkiego, pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego, oświetlenie sztuczne i naturalne,
• zagrożenia określone w ocenie ryzyka zawodowego.

Zakres zadań

 • Sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego.
 • Udzielanie bieżących wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Reprezentowanie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
 • Opiniowanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych.
 • Sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na te skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego.
 • Sporządzanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
 • Analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w Urzędzie Celno-Skarbowym,
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym wewnętrznych aktów normatywnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, określonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, celnego, materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętności interpersonalne.
Poznaj stanowisko: Radca Prawny 
Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Praca Radca Prawny