Referent ds. personalnych

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Koszalin

23 dni temu

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Referent ds. personalnych
Miejsce pracy: Koszalin
Opis stanowiska:
 • przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami,
 • przygotowywanie innych dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy (przeszeregowanie, awansowanie, nagradzanie, kary regulaminowe) w porozumieniu z kierownictwem,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników podległych oddziałowi w Koszalinie,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych dotyczących: wymiaru urlopu, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji obecności w pracy oraz ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia,
 • sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych oraz aneksów,
 • naliczanie i sporządzanie list płac.
Nasze oczekiwania:
 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, ekonomia, socjologia i kierunki społeczne),
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • umiejętność wypowiadania się w jasny i precyzyjny sposób,
 • skuteczna komunikacja na piśmie.
Oferujemy:
 • pracę w doświadczonym, zgranym zespole,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dziale Personalnym,
 • pakiet benefitów ( dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.Informujemy, że od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, w tym nr tel. lub adres e-mail oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Jeśli chcesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje o sobie, powinieneś złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie.

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie co nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania mojej osoby, a także nie będzie powodować wobec mnie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Jeśli chcesz uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, powinieneś złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : sekretariat@igbmazovia.pl lub telefonicznie pod nr tel.22 328 60 01

Administrator informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Poznaj

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną.

Specjalista ds. Personalnych to osoba odpowiedzialna za realizację polityki i strategii personalnej firmy. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy, m.in.: prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, koordynacja i realizacja działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz gromadzenie i właściwe przechowywanie informacji pracowników w aktach osobowych, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz ...
Praca Specjalista ds. Personalnych