Referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Nowa Ruda

64 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nowa Ruda
Ogłoszenie o naborze Nr 69074

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynki biurowe: Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, 57-400 Nowa Ruda, budynek A i budynek B
• Budynek A i B, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu (stare budownictwo, brak dźwigów osobowych, podjazdów, wąskie korytarze, niedostosowane toalety)
• Wejścia do budynków przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Oferujemy:
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3454,33 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
• Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
• „Trzynaste” wynagrodzenie
• Kwartalne nagrody uznaniowe
• Nagrody jubileuszowe
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
• Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
 • • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym oraz identyfikowanie obszarów zagrożeń w celu wypełniania obowiązków podatkowych i celnych
 • • Dokonywanie czynności sprawdzających dot. deklaracji i zeznań oraz czynności sprawdzających na zlecenie innych urzędów skarbowych celem ustalenia stanu faktycznego
 • • Badanie zasadności zwrotu podatku oraz wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym.
 • • Realizowanie zadań związanych z wymianą informacji i międzynarodową współpracą w sprawach podatkowych w celu właściwej realizacji zadań komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent