Specjalista ds. budowlanych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

1 dzień temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. budowlanych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektów umów, ustalanie terminów realizacji,
 • Uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów/ inwestycji na dany rok kalendarzowy,
 • Uczestnictwo w realizacji procesów inwestycyjnych,
 • Przygotowywanie wniosków i umów ,nadzór nad realizacją oraz rozliczeniem prac wynikających ze zleceń i umów na prace budowlano-remontowe,
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • Realizacja i rozliczenia robót budowlanych ze środków budżetu działu lub/i źródeł zewnętrznych,
 • Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mając na celu przyjęcie do realizacji optymalnych oczekiwanych przez GUMed rozwiązań technicznych i kosztowych,
 • Nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych (przeglądy obiektów zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane),
 • Przeprowadzanie analiz w zakresie potrzeb remontowych oraz realizacji zadań wynikających z przeprowadzanych przeglądów,
 • Tworzenie bazy wiedzy i archiwizacja danych do zasobów sieciowych,
 • Tworzenie standardów i procedur w obszarze swojej działalności,
 • Udział w komisjach przetargowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego technicznego na kierunku Budownictwo Lądowe,
 • Doświadczenia inżynierskiego min 2 lata,
 • Znajomości Prawa Budowlanego,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • Mile widziane Uprawnienia do Kierowania Robotami Budowlanymi bez ograniczeń lub/i projektowe.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ,
 • Termin nadsyłania aplikacji to 4.12.2020 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie konkursowe do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na stanowisko Specjalista ds. budowlanych.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY