Specjalista ds. Personalnych
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Rybnik
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Rybnik

 

Ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:

Specjalista ds. Personalnych

Pion Dyrektora Oddziału / Wydział HR - HRBP

Nr ref.: ELR / 14 / 2022
Miejsce pracy: Rybnik


Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:

 • Wsparcie rozliczania czasu pracy, udzielanie informacji dotyczących czasu pracy  i innych niezbędnych danych do wyliczenia płac.
 • Monitorowanie poprawności tworzonych harmonogramów czasu pracy, wdrażanie ich w Oddziale.
 • Wspieranie realizacji procesu selekcji i rekrutacji kandydatów.
 • Analizowanie nadesłanych aplikacje pod kątem zgodności z profilem poszukiwanego kandydata do pracy, przygotowywanie i przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych.
 • Realizacja logistyki i procesu informacyjnego realizowanych rekrutacji.
 • Przygotowywanie raportów podsumowujących wywiady rekrutacyjne  i rekomendacji kandydatów, uzgadnianie rekomendacji i warunków zatrudnienia  z menegerami oraz z potencjalnymi pracownikami.
 • Występowanie o potrzebne zgody i akceptacje do Centrali Spółki.
 • Zapewnienie informacji zwrotnej do wszystkich uczestników rekrutacji.
 • Administrowanie systemem elektronicznym wspierającym rekrutacje.
 • Przekazywanie dokumentów do zatrudnienia nowym pracownikom, uzgadnianie terminów i zasad rozpoczęcia pracy (szkolenia wstępne, przepustki, itp.).
 • Realizacja procesów adaptacji nowych pracowników.
 • Monitorowanie przebiegu adaptacji, archiwizacja i administracja dokumentacji  w procesie.
 • Realizacja działań szkoleniowo-rozwojowych, monitorowanie planu szkoleń, monitorowanie budżetu szkoleń, rozliczanie kosztów szkoleń i delegacji szkoleniowych, raportowanie realizacji działań szkoleniowych.
 • Organizacja logistyki szkoleń (sale, catering, materiały szkoleniowe, trenerzy, lista obecności, ankiety satysfakcji) oraz tworzenie harmonogramów i kosztorysów planowanych działań.
 • Organizacja staży i praktyk w spółce, zbieranie potrzeby od przełożonych, analizowanie aplikacji, nadzorowanie przebiegu praktyk, rozliczanie stażystów ze spółką.
 • Współpraca z Centralą Spółki w obszarze organizacji szkoleń centralnych.
 • Dbanie o aktualność procedur i instrukcji.

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:

 • Wykształcenie: Wyższe, mile widziane studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, lub studia podyplomowe z zakresu HR.
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia pracy w obszarze personalnym lub 3 lata na stanowisku specjalistycznym w pokrewnym obszarze, doświadczenie  w prowadzeniu rekrutacji, mile widzialne doświadczenie w organizacji szkoleń.

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności  i kompetencje:

 • Wiedza z zakresu: przepisów Prawa Pracy, technik rekrutacyjnych, realizacji praktyk i staży.
 • Umiejętność: współpracy, efektywnej komunikacji, organizacji pracy, podejmowania decyzji.
 • Kompetencje dodatkowe: samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, otwartość na nowe wyzwania.
 • Umiejętności obsługi programów: Excel na poziomie średnio zaawansowanym, Word na poziomie średnio zaawansowanym, PowerPoint na poziomie średnio zaawansowanym,
 • Mile widziane umiejętności pracy w środowisku SAP: HR, MM, FI, CO.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie i miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Różnorodny system premiowy.
 • Dodatkowe 4 dni urlopu.
 • Świadczenia z okazji Świąt.
 • System Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r. Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.

 

Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:

 

 APLIKUJ TERAZ 

UWAGA!

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.giekelr@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 32 739 13 59 lub pod adresem siedziby Oddziału Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik.

 1. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych, którym te dane są powierzane.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Aplikuj teraz

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podobne oferty