Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Katowice

28 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54283

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie;
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty opinii merytorycznej co do możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania działań, przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze: rzadkie i zagrożone siedliska i gatunki, w tym podlegające ochronie prawnej oraz dla ochrony których wyznaczono obszary sieci NATURA 2000, korytarze ekologiczne oraz elementy krajobrazowe,
 • przygotowuje projekty opinii odnośnie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na określonym etapie procedury planistycznej,
 • uczestniczy w przygotowywaniu postanowień uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań dotyczących konieczności/lub braku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne (art. 123 ustawy o ochronie przyrody),
 • prowadzi postępowania dotyczące uzgodnienia decyzji o wycince drzew w pasach drogowych zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • właściowa organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej).