Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Bydgoszcz
68 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78744

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Stanowisko pracy związane z ochroną danych wrażliwych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi całość zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę , w tym również naliczanie funduszu płac dla pracowników finansowanych z PT POIiŚ, dokonuje rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych ze zleceniobiorcami, sporządza sprawozdawczość budżetową i statystyczną oraz sporządza roczne analizy wydatków na wynagrodzenia wraz z załącznikami,
 • prowadzi całość zagadnień związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi, na bieżąco współpracuje z ZUS i Urzędami Skarbowymi, wykonanie zadania wspomagane jest systemem SAP HCM, Płatnik,
 • prowadzi i przechowuje pełną dokumentację płacową, dokumentację dotyczącą rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi w celu wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników i byłych pracowników Oddziału i podległych jednostek m.in. na potrzeby otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych, wykonanie zadania wspomagane jest systemem SAP HCM,
 • sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • prowadzi rozliczenia dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzi ewidencję umów zlecenia i umów o dzieło oraz zgłasza zleceniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzi obsługę finansową w zakresie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wypłat ekwiwalentu za pranie, związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych,
 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział, analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacje na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik,
 • znajomość prawa pracy,
 • umiejętność obsługi programu SAP HCM oraz Płatnika,