Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

1 dzień temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1721/DEG

grupa pracowników badawczych

 

pełny wymiar czasu pracy

 

zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończenia studiów na kierunku dietetyka,
 • tytułu magistra lub równorzędnego w zakresie dietetyki (mile widzialny doktorat nauk medycznych w zakresie dietetyki),
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z Q1 i dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 8,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
Perspektywa półtoraroczna obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej czterech publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej dwóch z Q1)
 • kierownictwo lub współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, pozyskanym w trybie konkursowym,
 • udokumentowane prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • odbycie przynajmniej jednego stażu zagranicznego.
Perspektywa trzyletnia obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej sześciu publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej dwóch jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej trzech z Q1),
 • wśród opublikowanych publikacji pełnotektowych w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1 w czasie niniejszego zatrudnienia co najmniej dwie powinny powstać we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym,
 • jeżeli tematyka badawcza posiada potencjał innowacyjny – co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
OFERUJEMY:
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 02.05.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
  - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ:
https://praca.gumed.edu.pl/21876.html

 

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58-349-10-27, adres email iod@gumed.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 1 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Dietetyk 
Dietetyk zajmuje się badaniem produktów żywnościowych, planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem zasad żywienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych zbiorowości. Dba on o prawidłowe i racjonalne odżywianie, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. W tym celu musi posiadać szeroką wiedzę o pochodzeniu żywności, o procesach przygotowania potraw, a także o dostosowaniu żywności do ...
Praca Dietetyk