Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Katowice

22 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 51611

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami
 • przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego i do sądów o ukaranie za wykroczenia popełnione w związku z ruchem zakładu górniczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata (powyżej 3 lat) doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny