Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

12 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 25529

Warunki pracy

- praca w terenie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań odwoławczych oraz postępowań nadzwyczajnych (wznowieniowe, nieważnościowe), w tym dokonywanie oceny zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie decyzji kończących te postępowania oraz reprezentowanie organu na rozprawach sądów administracyjnych w przypadku zaskarżenia decyzji
 • prowadzenie kontroli (problemowych, kompleksowych, doraźnych) organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starosty)
 • uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów uczestników procesu budowlanego
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego i uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych
 • współpraca z konserwatorem zabytków w celu zapewnienia ochrony obiektom wpisanym do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i skargi powszechne w celu wyjaśnienia spraw związanych z ruchem budowlanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednym z wymienionych obszarów: budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna, prawo, administracja
 • komunikatywność w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów związanych

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (587)
Wałbrzych (43)
Legnica (62)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (122)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (116)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (839)
Tarnów (38)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1667)
Radom (64)
Płock (33)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (11)
Podkarpackie:
Rzeszów (89)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (100)
Suwałki (20)
Łomża (11)
Pomorskie:
Gdańsk (318)
Gdynia (119)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (412)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (89)
Elbląg (30)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (507)
Kalisz (30)
Konin (25)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (223)
Koszalin (47)
Kołobrzeg (18)
Auchan (111)
Tesco (232)
UBS (1)
OBI (8)
PKP (15)
STRABAG (15)
ABB (60)
Accenture (142)
Luxoft (157)
PKO BP (318)
KPMG (35)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl