Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

241 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 25529

Warunki pracy

- praca w terenie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań odwoławczych oraz postępowań nadzwyczajnych (wznowieniowe, nieważnościowe), w tym dokonywanie oceny zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie decyzji kończących te postępowania oraz reprezentowanie organu na rozprawach sądów administracyjnych w przypadku zaskarżenia decyzji
 • prowadzenie kontroli (problemowych, kompleksowych, doraźnych) organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starosty)
 • uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów uczestników procesu budowlanego
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego i uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych
 • współpraca z konserwatorem zabytków w celu zapewnienia ochrony obiektom wpisanym do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i skargi powszechne w celu wyjaśnienia spraw związanych z ruchem budowlanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednym z wymienionych obszarów: budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna, prawo, administracja
 • komunikatywność w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów związanych

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (839)
Wałbrzych (54)
Legnica (93)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (184)
Toruń (111)
Lubelskie:
Lublin (223)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (856)
Tarnów (51)
Nowy Sącz (40)
Mazowieckie:
Warszawa (2033)
Radom (165)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (159)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (166)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (116)
Suwałki (40)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (431)
Gdynia (201)
Słupsk (55)
Śląskie:
Katowice (501)
Częstochowa (160)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (136)
Elbląg (94)
Ełk (42)
Wielkopolskie:
Poznań (590)
Kalisz (67)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (303)
Koszalin (74)
Kołobrzeg (36)
Auchan (124)
Tesco (135)
Inditex (54)
OBI (6)
PKP (1)
STRABAG (3)
ABB (98)
Accenture (233)
Carrefour (123)
PKO BP (274)
KPMG (37)
Orange (24)
IKEA (13)
Budimex (27)

Rekrutują z Praca.pl