Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kąty Wrocławskie
66 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Ogłoszenie o naborze Nr 81324

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- wyjazdy służbowe krajowe,


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • analizuje wyniki terenowych badań warunków gruntowych podłoży, badań geotechnicznych oraz wyniki badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw
 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu
 • opracowuje monitoring jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych
 • analizuje i sprawdza dostarczone recepty na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów, kruszyw i spoiw hydraulicznych
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie jakością- norma PN-EN ISO/IEC 17025