Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk
praca stacjonarna
39 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138551

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • na podstawie analizy dokumentacji programowej Unii Europejskiej identyfikowanie obszarów wymagających wsparcia środkami pomocowymi. W oparciu o dostępną dokumentację programową krajową lub unijną, sporządzanie i wysyłanie do oceny wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami, współpracując w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej. Planowanie długoterminowych działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszowych krajowych i unijnych;
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków funduszowych krajowych i unijnych, monitoring realizacji projektów, wykonywanie zadań z zakresu ewaluacji, promocji i sprawozdawczości. Prawidłowe realizowanie harmonogramu i budżetu projektu, przestrzeganie kwalifikowalności wydatków przy współpacy z Instytucją Pośredniczącą, Zarządzającą i partnerami projektu;
 • poszukiwanie partnerów zagranicznych i krajowych w celu realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Nawiązywanie kontaktów roboczych z partnerami z zagranicy w celu wymiany doświadczeń przy wspólnej realizacji przedsięwzięć;
 • tłumaczenie specjalistycznych tekstów oraz korespondencji z języka angielskiego na polski i języka polskiego na angielski w celu poszukiwania możliwości wnioskowania o środki pomocowe oraz wspieranie jednostek Policji w realizacji zadań wymagających tłumaczeń specjalistycznych;
 • obsługiwanie delegacji Policji innych Państw podczas pobytu w garnizonie pomorskim oraz podczas wyjazdów zagranicznych delegacji garnizonu pomorskiego w ramach projektów pomocowych poprzez organizowanie konferencji, spotkań informacyjnych z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnych;
 • upowszechnianie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych garnizonu pomorskiego wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych;
 • prowadzenie obsługi administracyjnej realizowanych projektów w celu prawidłowego wykorzystania przyznanych środków;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń z zakresu pozyskiwanych środków pomocowych z podmiotami policyjnymi i innymi instytucjami zewnętrznymi w celu uczestnictwa w projektach unijnych i innych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 2 lat w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość j.angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • obsługa aplikacji MS Office, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych,
 • szkolenie w zakresie funduszy pomocowych/studia podyplomowe.
 

Podobne oferty