Zastępca Głównego Księgowego

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Wieliczka

27 dni temu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce Zarządzeniem
z dnia 2 lipca 2020 r. ogłasza nabór na stanowisko
Stażysty/Zastępcy Głównego Księgowego w Sądzie Rejonowym
w Wieliczce, w drodze konkursu


Liczba stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce prac:y Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu: Adm.Wi-111-3/20

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400).

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • Prowadzenie księgi sum depozytowych,
 • Wypłata należności adwokatom z tytułu obron z urzędu, biegłym sądowym, kuratorom, mediatorom, tłumaczom i innym stronom postepowania, płatnych ze środków budżetowych,
 • Sporządzanie oraz kontrola sprawozdań finansowych i budżetowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych),
 • Sporządzanie kwartalnych analiz wykonania zadań w zakresie dochodów i wydatków, analiz porównawczych wykonania do planów budżetowych,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Prowadzenie rejestru komorników, wypłata należności z tytułu zaliczek komorniczych, przeprowadzanie okresowych kontroli ksiąg pieniężnych komorników sądowych,
 • Opracowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki,
 • Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku Sądu,
 • Wprowadzanie danych i obsługa systemu informatycznego w zakresie planów wydatków i dochodów budżetowych, zapotrzebowania na środki budżetowe, wniosków o modyfikację harmonogramu, zmianę limitu, decyzji budżetowych, rocznych harmonogramów
 • Prawidłowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
 • Przygotowywanie przelewów celem zwrotów wpłat z dochodów budżetowych,
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Funduszu Pokrzywdzonych
 • Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko.

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 2 lipca 2020r.r.
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgowego
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U.2013,168)
 • Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
 • Posiada dobrą znajomość poniższych aktów prawnych:
  • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 395 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi do powyższych ustaw.
 • Posiada dobrą znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • A także znajomość zagadnień związanych z ZUS, PIT, VAT;

III. Wymagania dodatkowe:

 • wiedza ogólna z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
  • ustawa z dnia 27 lipca 2018 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2020.365 ze zm.),
  • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.2018.577),
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracowników zespołu,
 • umiejętność samokształcenia się,
 • umiejętność czytania i interpretowania przepisów,
 • sumienność, pracowitość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • preferowana praktyka na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
 • preferowana znajomość obsługi programu SAP, Płatnik, TREZOR
 • znajomość obsługi bankowości elektronicznej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
  Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl, w zakładce Oferty pracy – Konkursy
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje.

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do 15 lipca 2020 r.


osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32 - 020 Wieliczka

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-3/20

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy oraz test praktyczny,
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 22 lipca 2020r.na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce wieliczka.sr.gov.pl z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.


Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy