Informacje o firmie:

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko ponad 1100 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 5 000 Pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go ponad 5 miliona Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

 

Na co dzień realizujemy i rozwijamy misję „Pacjent w Centrum Uwagi” w oparciu o konsekwentnie pielęgnowane wartości: rozwój, zaufanie i zaangażowanie.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy
Dodaj opinię o "DOZ S.A."

Dozwolony HTML

<b>, <strong>, <u>, <i>, <em>, <s>, <big>, <small>, <sup>, <sub>, <pre>, <ul>, <ol>, <li>, <blockquote>, <code> escapes HTML, URLe automatycznie zamieniają się w linki, a [img]URL tutaj[/img] wyświetli zewnętrzny obrazek.

76

aktualnych ofert pracy

DOZ S.A.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa