Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Archiwista
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
79 dni temu
Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113167

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy sztucznym oświetleniu, - możliwy kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku 1 piętrowym, brak dźwigu osobowego, - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, - praca związana z wyjazdami służbowymi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym.

Zakres zadań

 • Wydaje zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, opiniuje wnioski nadsyłane przez niepaństwowe jednostki organizacyjne, po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Oddziału
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinie normatywów kancelaryjno-archiwalnych nadsyłane przez jednostki wytwarzające materiały archiwalne i pozostałe jednostki organizacyjne
 • Przeprowadza kontrole i lustracje archiwów zakładowych w zakresie stosowania obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Przygotowuje do podpisu dyrektora wystąpienia pokontrolne, w celu sprawdzania prawidłowości postępowania z dokumentacją przez jednostki organizacyjne
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne w zakresie postępowania z dokumentacją oraz wartościuje dokumentację, w celu nadzoru nad prawidłowością porządkowania i kwalifikacji dokumentacji w archiwach zakładowych
 • Wykonuje czynności kancelaryjne, dokumentuje przebieg załatwiania spraw w systemie informatycznym EZD PUW oraz uzupełnia bazy danych wykorzystywane w Archiwum
 • Bierze udział w pracach związanych z przejmowaniem materiałów archiwalnych: kontroluje prawidłowość uporządkowania materiałów archiwalnych, analizuje spisy zdawczo-odbiorcze
 • Udziela konsultacji osobistych i telefonicznych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz o zarządzaniu zasobami archiwalnymi
 • Gromadzi spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach zakładowych oraz analizuje spisy i usuwa błędy
 • Prowadzi teczki zbiorcze nadzorowanych jednostek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy archiwalnej
 • Kursy archiwalne (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego)
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Znajomość podstawowych zasad i pojęć stosowanych w archiwistyce
 • Łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność
 • Dyspozycyjność, efektywność w realizacji zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)

Podobne oferty