Asystenci w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
asystent
umowa o pracę
7 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystenci w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
Miejsce pracy: Gdańsk
K/5221/AB

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy(2 X 1 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
 • aktywny i udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach naukowych,
 • aktywności publikacyjnej i konferencyjnej o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim( w tym artykuły popularno -naukowe, przeglądowe i tym podobne),
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się językiem angielskim),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • ukończenia kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznych na wydziale lekarskim,
 • posiadania stopnia naukowego: lekarz-dentysta,
 • posiadania specjalizacji bądź w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Stomatologii Dziecięcej,
 • znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2,
 • biegłej znajomości w obsłudze MS Office,
 • posiadania udokumentowanego doświadczenia pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowanego doświadczenia pracy badawczej lub udokumentowanego doświadczenia pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

OFERUJEMY:

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 27.09.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
  - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
 • (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty