Asystent konserwatorski / konserwator
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
6 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent konserwatorski / konserwator
Miejsce pracy: Oświęcim

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań konserwatorskich związanych z projektem konserwacji dwóch murowanych baraków mieszkalnych B138 i B139 na terenie byłego obozu Auschwitz II- Birkenau
 • wykonywanie prac konserwatorskich, zgodnie ze sztuką konserwatorską
 • wykonywanie dokumentacji konserwatorskich na podstawie schematu dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich
 • przygotowanie obiektów do magazynowania i transportu
 • kontrola stanu zachowania oraz warunków przechowywania obiektów
 • planowanie prac badawczych i konserwatorskich
 • prowadzenie badań dotyczących stanu zachowania obiektów oraz ich budowy technologicznej
 • konsultacje w zakresie ekspertyz, inwentaryzacji i badań niezbędnych dla prawidłowego zaplanowania i realizacji prac
 • opracowanie raportów i sprawozdań dotyczących powierzonych zadań oraz materiałów
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w celu realizacji powierzonych zadań

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji zabytków
 • doświadczenie w zakresie konserwacji cegły lub kamienia
 • doświadczenie w zakresie konserwacji tynków oraz malowideł ściennych o zróżnicowanej budowie technologicznej
 • doświadczenie w zakresie konserwacji drewnianych elementów architektonicznych i konstrukcyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dobre zdolności komunikacyjne
 • prawo jazdy kat B

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania.

 

Okres składania podań od 09.07.2021r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja powinna zwierać poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669)

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 


INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
  w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim,
  NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org,
  Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami),
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 • Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 • Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z póź. zmianami ).

 

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau