Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

12 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia z dziedziny analityki medycznej, biotechnologii lub medycyny – wydziału lekarskiego,
 • tytułu magistra lub równoważnego, bliskiego terminu uzyskania stopnia doktora,
 • znajomości technik biologii molekularnej, hodowli komórkowych i technik histologicznych oraz histochemicznych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z histologii i cytofizjologii ze studentami w języku polskim i angielskim,
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku
 • termin nadsyłania aplikacji to 27.02.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed www.praca.gumed.edu.pl.
 • uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • zaświadczenie poświadczające  posiadanie wymaganej  specjalizacji,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o gotowości wyboru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy, w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania konkursowego.

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się na stronie: https://praca.gumed.edu.pl/21876.html.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Biotechnolog 
Biotechnologia, jak wskazuje sama nazwa tej dyscypliny nauki, ma na celu spożytkowanie wiedzy biologicznej w różnorodnych dziedzinach przemysłu i opracowywanie technologii, wykorzystujących substancje organiczne. Biotechnolog jest osobą opracowującą te technologie, oraz wdrażającą je w obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu, a także modyfikującą, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, technologie i metody już ...
Praca Biotechnolog