Asystent w Klinice Neurologii Dorosłych
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
33 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty


konkurs na stanowisko

Asystent w Klinice Neurologii Dorosłych
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

niepełny wymiar czasu pracy (0,8 etatu)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym i seminaryjnym (ćwiczenia - zajęcia praktyczne, seminaria), przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu magistra, bądź równoważnego,
 • dyplomu lekarza (ukończenia kierunku lekarskiego),
 • posiadania specjalizacji bądź w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii,
 • posiadania otwartego przewodu doktorskiego w obszarze neurologii,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. C1,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) LUB dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF LUB co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (0,8 etatu),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY