Członek Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KOZANÓW IV
Wrocław
ekspert
12 dni temu

Rada NadzorczaSMLW „Kozanów IV” we Wrocławiu ul. Kolista 11, 54-152 Wrocławogłasza konkurs na stanowisko


Członka Zarządu SMLW "Kozanów IV” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Kozanów IV” we Wrocławiu działając na podstawie Art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz § 52 ust. 1 pkt. 6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Kozanów IV" we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu SMLW "Kozanów IV” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

Członek Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Miejsce pracy: Wrocław

Wymagane kwalifikacje kandydata

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu,
 • ogólna orientacja w zagadnieniach spółdzielczości mieszkaniowej,
 • doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu pracy w zespołach ludzkich,
 • doświadczenie w zarządzaniu realizacją i rozliczaniem inwestycji,
 • umiejętność kosztorysowania i znajomość realiów rynku wykonawczego,
 • kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i odporność na stres.

Dodatkowym atutem kandydata będą udokumentowane kwalifikacje z zakresu zarządzania nieruchomościami i/lub uprawnienia budowlane.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
 • uwierzytelniona kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i (lub) podyplomowych,
 • dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,
 • list motywacyjny z zadeklarowaną datą dyspozycyjności (możliwy termin podjęcia pracy),
 • życiorys zawodowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej i zajmowanych stanowisk poparty świadectwami pracy,
 • oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu dodatkowej działalności zawodowej i ewentualnym zamiarze jej kontynuacji,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • pisemna zgoda kandydata na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów konkursowych – dostępne na stronie internetowej Spółdzielni lub w sekretariacie przy ul. Pałuckiej 71.

Przedłożone dokumenty winny być oryginałami lub potwierdzonymi kserokopiami (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).

 

Miejsce i termin złożenia ofert

 

Oferty z dokumentami oraz podanym zwrotnym adresem pocztowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem elektronicznym należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu  SMLW "Kozanów IV". ds. Techniczno-Eksploatacyjnych” bądź przesłać na adres mailowy radni@kozanow4.pl

 

Miejsce i termin składania lub przesyłania ofert:

 

Sekretariat SMLW "Kozanów IV", 54-153 Wrocław, ul. Pałucka 71 lub na adres mailowy radni@kozanow4.pl do dnia 29.09.2021 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi przez RN kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w jej siedzibie lub w miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą, z zachowaniem wymogów sanitarnych.
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zaproszony kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozmowy.
 • O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą mailową.
 • Wybrany kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności przed podpisaniem umowy o pracę.
 • Wybrany kandydat zobowiązany będzie do podpisania umowy o pracę w terminie 7 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu. Termin rozpoczęcia pracy zostanie ustalony z uwzględnieniem deklaracji zawartej w liście motywacyjnym.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia konkursu.
 • RN dokona wyboru Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w trybie
  i na zasadach wynikających ze Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.

Oświadczenie kandydata znajdziesz tutaj.

Aplikacja powinna zawierać: Klauzula zgody „Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpoznania wniosku o zatrudnienie (rekrutacji) przez SMLW Kozanów IV we Wrocławiu.
Aplikuj teraz

Poznaj

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KOZANÓW IV