Dyrektor Departamentu HR

PGE Obrót SA

Rzeszów

4 dni temu

PGE Obrót S.A.

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Departamentu HR
Nr ref.: PGE Obrót/12/2020
Miejsce pracy: Rzeszów

Umowa o pracę

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Kształtowanie oraz wdrażanie polityki HR zgodnie ze strategią GK PGE,
 • Tworzenie oraz nadzór nad realizacją polityki zatrudnienia oraz wynagrodzeń w Spółce,
 • Wspieranie Zarządu Spółki oraz Kadry Zarządzającej w sprawach dotyczących polityki personalnej,
 • Kreowanie jednakowych regulacji w zakresie polityki HR w Centrali oraz Oddziałach Spółki,
 • Reprezentowanie Spółki w sprawach HR zgodnie z uzyskanym pełnomocnictwem,
 • Koordynowanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie spraw Departamentu HR,
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce oraz GK PGE,
 • Wspieranie realizacji celów biznesowych Spółki przez efektywne stosowanie narzędzi oraz polityk HR,
 • Kształtowanie strategii relacji ze Stroną Społeczną,
 • Raportowanie do Zarządu Spółki,
 • Szeroka współpraca z Klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi Spółki w zakresie spraw HR,
 • Dbanie o dobry wizerunek Spółki.

Profil idealnego kandydata:

 • Doświadczenie na stanowisku menadżerskim w obszarze HR,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu HR,
 • Wiedza z zakresu prawa pracy, rekrutacji, procesów kadrowo-płacowych oraz rozwoju pracowników,
 • Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i przywódczych,
 • Umiejętność myślenia strategicznego, w tym wysoki poziom umiejętności analitycznych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy,
 • Ciekawą, ambitną oraz odpowiedzialną pracę,
 • Przyjazna atmosferę pracy.

Oferty kandydatów zawierające CV proszę przesyłać

do dnia 08.01.2021., klikająca w przycisk:

 

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-959), przy ul. 8 Marca 6.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

 1. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 2. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

 3. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

 1. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 2. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.