Kierownik Sekcji Usług Informatycznych w Dziale Teleinformatycznym

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin

11 dni temu

Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik Sekcji Usług Informatycznych w Dziale Teleinformatycznym
Miejsce pracy: Lublin
Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie technologii informatycznych, 
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, ze stopniem co najmniej magistra (profil informatyka lub pokrewne),
 • Biegła znajomość struktury szkieletu sieci i systemów informatycznych,
 • Biegła znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w realizacji zakupów usług i dostaw w obszarze teletechnicznym,
 • Znajomość rynku i technologii związanych ze zintegrowanymi systemami informatycznymi w obszarze kompleksowej obsługi uczelni wyższych,
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu w realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków europejskich,
 • Doświadczenie w kompleksowej obsłudze informatycznej pracowników obsługiwanej jednostki,
 • Doświadczenie związane z budowaniem i utrzymaniem relacji z podmiotami zewnętrznymi będącymi twórcami systemów informatycznych dla Uczelni Wyższych,
 • Znajomość specyfiki działania Uczelni Wyższej,
 • Otwartość na innowacje, zapał, energia i zaangażowanie.
Zakres zadań na stanowisku Kierownika Sekcji Usług Informatycznych należy:
 • Realizacja strategii rozwoju rozwiązań informatycznych w Uczelni,
 • Analiza zagadnień dotyczących zinformatyzowania Uczelni i raportowanie władzom KUL, 
 • Opieka techniczna i merytoryczna nad procesami z obszaru procesu nauki i kształcenia na KUL
 • Nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych i ich integracją zgodnie z potrzebami Uczelni, 
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie nadzorowanej infrastruktury, mających na celu poprawę funkcjonowania Uczelni, 
 • Wsparcie procesów zakupowych oraz nadzór nad realizacją umów zawieranych z usługodawcami oraz dostawcami w obszarze teleinformatycznym,
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem systemów teleinformatycznych,
 • Współpraca z jednostkami KUL w celu realizacji bieżących zadań z zakresu IT,
 • Udział w opracowaniu specyfikacji technicznej sprzętu, rozwiązań dostępu sieciowego dla nowego zintegrowanego systemu teleinformatycznego, w tym w ramach realizowanych na Uniwersytecie projektów oraz współpraca przy opracowywaniu nowych projektów,
 • Współpraca z zewnętrznymi Dostawcami/Wykonawcami Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w zakresie jego użytkowania, utrzymania i aktualizacji.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • Kwestionariusz personalny kandydata,
 • Klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 • Oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • Oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

link do formularzy do pobrania, https://bip.kul.lublin.pl/formularze-do-pobrania,art_46073.html.


W przypadku szczegółowych pytań dotyczących zakresu zadań realizowanych na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Zamówień i Zakupów.


Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 19 maja 2020 r. (data wpływu dokumentów do KUL).


lub za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 


 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poznaj

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Poznaj stanowisko: Kierownik zespołu 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za koordynację pracy działu IT. Do jego obowiązków należy planowanie i rozdział zadań dla zespołów projektowych. Kierownik zespołu administruje również kontami użytkowników, bazami danych i systemami. Często jest on odpowiedzialny za wdrażanie procedur bezpieczeństwa zgodnych z wymogami firmy. Kierownik zespołu odpowiada również za współpracę z ...
Praca Kierownik zespołu