Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent ds. Zamówień Publicznych

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Gliwice

49 dni temu

 

Zatrudnimy do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ramach umowy o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Referent ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Gliwice
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
 • biegła znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • staż pracy – min. 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w podmiotach leczniczych (preferowane zatrudnienie w Szpitalu),
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
Główne obowiązki pracownika min.:
 • udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno–prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające
  z procedur odwoławczych itp.),
 • ocena formalno–prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne).
Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent