Specjalista ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Wrocław

93 dni temu

Ogłoszenie numer: 2570338, from 2019-07-20

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych kolejnych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Specjalista ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Location: dolnośląskie / Wrocław

 

Job description

 • Opracowanie strategii komunikacji Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, a następnie aktywny nadzór nad jej implementacją;
 • Koordynowanie tej implementacji z Jednostkami Realizującymi Projekt;
 • Zaprojektowanie oraz nadzór redaktorski (strona merytoryczna oraz współpraca przy realizacji technicznej) nad stroną internetową Biura Koordynacji oraz Projektu;
 • Koordynacja i nadzór nad szeroko rozumianymi konsultacjami społecznymi poszczególnych etapów Projektu w trakcie jego implementacji;
 • Monitorowanie, zbieranie i archiwizowanie informacji medialnych ukazujących się w prasie, radiu i telewizji, Internecie itp. na temat POPDO i POPDOW przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Projektu oraz Dyrektorowi Biura i pozostałym Konsultanta Biura. Przygotowywanie polemik w przypadkach tego wymagających;
 • Monitorowanie potencjalnego ryzyka komunikacyjnego i reputacyjnego związanego z kolejnymi etapami wdrażania Projektu;
 • Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Biura;
 • Działania w zakresie skutecznego komunikowania się Biura z Jednostkami Realizującymi Projekt, interesariuszami Projektu, takimi jak administracja samorządowa, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, inne stowarzyszenia społeczne zainteresowane realizacją Projektu;
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych i popularyzujących Projekt jako przedsięwzięcie zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Dorzeczu Odry oraz Wisły;
 • Szybkie reagowanie poprzez odpowiednie działanie i przygotowanie natychmiastowej strategii tego działania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej w zakresie stosunków społecznych oraz dezinformacji dotyczących realizacji Projektu;
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Biura oraz z Dyrektorem Projektu oraz wykonywanie innych zadań związanych z realizacją Projektów.
 • Uczestniczenie w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora Projektu.

Requirements

 • wyższe wykształcenie w dziedzinie komunikacji publicznej, ekonomii, nauk społecznych, marketingu lub administracji publicznej;
 • dodatkowe udokumentowane doświadczenie w public relations na stanowisku odpowiedzialnym za współpracę z różnymi interesariuszami - zarówno publicznymi, jak i prywatnymi;
 • znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym i klęskami żywiołowymi;
 • minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia o obszarze public relations;
 • doświadczenie w opracowaniu i realizacji strategii komunikacji (w tym także dla instytucji publicznych);
 • umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych w szerokiej komunikacji z otoczeniem - poparte przykładami;
 • doświadczenie w rozwiazywaniu sporów społecznych od strony public relations w miarę możliwości udokumentowane;
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji samorządowej oraz rządowej, znajomość struktur administracyjnych RP;
 • umiejętność do prowadzenia spotkań przy udziale dużej liczby osób o różnych poglądach;
 • umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze public relations z zachowaniem strategicznych celów Projektów;
 • doświadczenie w zapewnieniu wsparcia public relations dużym podmiotom realizujących inwestycje o znacznym drażliwym oddziaływaniu społecznym;
 • doświadczenie w zakresie prowadzeniu strony internetowej (nadzór redaktorski);
 • doświadczenie w zakresie wykonywania funkcji rzecznika prasowego.
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z różnymi grupami interesariuszy
 • pasja, zaangażowanie, nastawienie na współpracę, proaktywność;
 • dobra organizacja pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu;
 • umiejętność tworzenia komunikatów i odpowiedzi medialnych;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data for the needs necessary in the recruitment process.