Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

91 dni temu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 50441

Warunki pracy

• praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• w budynku winda, architektoniczne bariery w postaci schodów między kondygnacjami, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej
4 godzin dziennie,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
• prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego - warunki pracy
w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• wyjazdy służbowe samochodem służbowym lub środkami transportu publicznego.

Zakres zadań

 • Prowadzenie pod nadzorem kierownika postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, w tym: analizowanie złożonych dokumentów oraz wzywanie strony do uzupełnień, prowadzenie przesłuchań stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektu decyzji.
 • Udzielanie informacji dotyczących spraw cudzoziemców, w szczególności zasad legalizacji ich pobytu na terytorium RP i przesyłanie organom uprawnionym w ustawie informacji w zakresie prowadzonych postępowań i rozstrzygnięć.
 • Współuczestnictwo w procesie przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz przeprowadzaniu oględzin w miejscu zamieszkania cudzoziemców w celu dokonania niezbędnych ustaleń w prowadzonych sprawach.
 • Obsługa systemów informatycznych ZC, Chronos, Pobyt v2.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów: prawo przedsiębiorców, kodeks spółek handlowych, prawo karne, prawo karne skarbowe, kodeks pracy
 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej