Geodeta
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Poznań
3 500 - 4 000 zł brutto/mies.
pełny etat
umowa o pracę
11 dni temu

Ogłoszenie numer: 5584890, z dnia 2021-09-14

Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

 

Geodeta

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

1)   sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej w szczególności: z podziałami, rozgraniczeniami lub wznawianiem granic nieruchomości,

2)   wykonywanie zleconych, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub Departamenty, innych prac geodezyjnych i kartograficznych, urządzeniowo-rolnych w zakresie, między innymi:

- opracowywania dokumentacji geodezyjno-urządzeniowo-rolnej,

- wykonywania prac scaleniowo-wymiennych,

- opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb inwestycji, remontów i konserwacji budynków i budowli oraz inwentaryzacji dróg i regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe lub średnie geodezyjne, w przypadku wykształcenia średniego - 3-letni staż pracy,

3)   znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,

4)   znajomość zagadnień związanych z informatycznym opracowaniem prac geodezyjnych,

5)   dobra umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów: C-GEO, EW-Mapa, Geo-info, pakiet MsOffice,

Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość ustawy o scaleniu i wymianie gruntów rolnych i ustawy o samorządzie województwa,

2)   umiejętność pracy w zespole,

3)   dobra organizacja własnej pracy,

4)   znajomość programu Autocad, Quantum GIS

5)   prawo jazdy kategorii B

 

Wymagane dokumenty:

1)      własnoręcznie podpisane - list motywacyjny i CV,

2)      kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, których wzory dostępne są na stronie www.wzgik.pl w zakładce Praca

3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

4)      kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy.

Oferujemy

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełen pakiet socjalny oraz możliwość rozwoju zawodowego.


Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy przesłać za pośrednictwem poczty, na adres siedziby Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, z oznaczeniem na kopercie „Ogłoszenie nr 6/2021” - w terminie do 20 września 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

1)   oferty niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

2)   kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania,

3)   oferty odrzucone zostaną odesłane kandydatom,

4)   informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP wzgik.pl oraz na tablicy informacyjnej w Pracowni Terenowej WZGKiAM w Poznaniu

5)    WZGKiAM w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

6)    każdy kandydat biorący udział w naborze powinien zapoznać się klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie www.wzgik.pl - Praca - Ochrona danych osobowych

 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję.

Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Budynek posiada windy, niemożliwy jest dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym jest niższy niż 6%.

 


Osoby zainteresowane mogą dodatkowo przesyłać aplikacje za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu