Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny księgowy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
Prudnik
58 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Prudnik
Ogłoszenie o naborze Nr 79163

Warunki pracy

- praca biurowo – administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,


- praca w siedzibie urzędu,


- wyjazdy służbowe i szkolenia,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarka, skaner, niszczarka, telefon, faks,


- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,


- praca wymagająca dyspozycyjności,


- praca na I piętrze,


- budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind i podjazdów),


- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego PSP nad gospodarką finansową oraz prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej komendy powiatowej PSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania polityki finansowej KP PSP w Prudniku.
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej PSP, w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli finansowych w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych w celu prawidłowej realizacji ustawy budżetowej. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.
 • Prowadzenie na bieżąco księgowości komendy powiatowej PSP oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej komendy powiatowej PSP jednostce nadrzędnej.
 • Nadzorowanie prawidłowości przebiegu inwentaryzacji i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej PSP, w celu zachowania kontroli nad majątkiem jednostki.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych komendanta powiatowego PSP z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz spraw finansowych zwłaszcza planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, w celu prawidłowej pracy komórki ds. finansów.
 • Planowanie przychodów i wydatków wraz z ich realizacją i rozliczaniem w zakresie kompetencji przekazanych przez starostę i przepisów szczegółowych w sprawach finansowych.
 • Nadzorowanie zadań realizowanych przez podległego pracownika, w celu zapewnienia ich prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym wykonania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie/ wyższe zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej.
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie spraw finansowych i księgowo-płacowych w jednostce budżetowej lub co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku głównego księgowego – 5 pkt preferencyjnych,
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi programu „Płatnik”.

Podobne oferty