Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny Specjalista ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Nieruchomościami w Biurze Kontroli

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

227 dni temu

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny Specjalista ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Nieruchomościami w Biurze Kontroli

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2018 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • przygotowywanie kontroli, realizacja i dokumentowanie czynności kontrolnych oraz formułowanie ocen, zaleceń, informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli, a także sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, w ramach planów kontroli wewnętrznej oraz w sytuacjach koniecznych – kontroli doraźnych,
 • monitorowanie wykonywania i przestrzegania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi podmiotami zewnętrznymi - przygotowywanie projektów zawiadomień o popełnieniu czynów zabronionych kierowanych do odpowiednich organów i instytucji,
 • przygotowywanie propozycji procedur.

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie kontroli w zakresie gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy (w tym zasobem lokalowym m.st. Warszawy) albo Skarbu Państwa, dla których właściwym organem jest Prezydent m.st. Warszawy, realizacja kontroli poprzez dokumentowanie czynności kontrolnych oraz formułowanie ocen, zaleceń, informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli, a także sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych,
 • koordynowanie pracy członków zespołów kontrolnych,
 • monitorowanie wykonywania i przestrzegania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności przygotowywanie projektów zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo projektów zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania nieruchomościami i mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, aktów prawa wewnętrznego regulujących tryb i zasady postępowania kontrolnego.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Warunki pracy:

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób słabowidzących i niewidomych. W budynku winda umożliwia dotarcie do stanowiska pracy wózkiem inwalidzkim (możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim tylko do IV piętra). Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściem w teren (zróżnicowane bariery architektoniczne). Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum II stopnia,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu kontroli, audytu, auditów jakościowych, gospodarowania nieruchomościami,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum II stopnia w obszarze ekonomii, kontroli, audytu, administracji lub jednolite studia magisterskie o kierunku prawo,
 • powyżej 4 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Poznaj stanowisko: Zarządca nieruchomości

Jak sama nazwa wskazuje zarządca zajmuje się odpowiednim zarządzaniem budynkiem, budynkami, osiedlem. W tym celu dba o utrzymanie w czystości i odpowiednim stanie technicznym podległych mu budynków. Z usług zarządców nieruchomości korzystają najczęściej wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegółowe zadania zarządcy mogą obejmować: przeprowadzanie protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ...
Zarządca nieruchomości Praca Zarządca nieruchomości

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (778)
Wałbrzych (55)
Legnica (103)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (245)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (244)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (911)
Tarnów (56)
Nowy Sącz (66)
Mazowieckie:
Warszawa (2133)
Radom (164)
Płock (98)
Opolskie:
Opole (246)
Nysa (89)
Podkarpackie:
Rzeszów (156)
Przemyśl (37)
Podlaskie:
Białystok (160)
Suwałki (46)
Łomża (36)
Pomorskie:
Gdańsk (496)
Gdynia (200)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (565)
Częstochowa (154)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (183)
Elbląg (132)
Ełk (82)
Wielkopolskie:
Poznań (628)
Kalisz (71)
Konin (68)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (341)
Koszalin (85)
Kołobrzeg (44)
Auchan (174)
Tesco (121)
Inditex (15)
Leroy Merlin (128)
Bricoman (18)
STRABAG (11)
ABB (37)
Accenture (132)
Carrefour (142)
PKO BP (330)
PwC (38)
KPMG (27)
Orange (19)
IKEA (25)
Budimex (56)

Rekrutują z Praca.pl