Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Specjalista ds. Planowania w Wydziale Budżetu
Prezydent Olsztyna
Olsztyn
specjalista (mid)
7 dni temu

Ogłoszenie numer: 5170794, z dnia 2021-07-22

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Główny Specjalista ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1
 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie uchwał Rady Miasta Olsztyna i zarządzeń Prezydenta Olsztyna w przedmiocie  planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Opracowywanie założeń, procedur i instrukcji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 • Sporządzanie informacji, opracowań i analiz z zakresu budżetu miasta i jego realizacji oraz wieloletniej prognozy finansowej na potrzeby planowania, kontroli i zarządzania finansami miasta, organów miasta oraz przyjętej polityki informacyjnej miasta.
 • Prowadzenie spraw szczególnie trudnych, złożonych, specjalistycznych objętych działaniami Referatu planowania, w tym ustalania rozwiązania i rekomendacji decyzji oraz udzielanie wsparcia merytorycznego w rozstrzyganiu tego rodzaju spraw pracownikom Referatu planowania, miejskim jednostkom organizacyjnym i komórkom organizacyjnym Urzędu,
 • Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także z innymi podmiotami i instytucjami, w ramach ustalonych obowiązków służbowych i spraw prowadzonych na stanowisku.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • obywatelstwo polskie,
 • co najmniej 4 letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • znajomość przepisów:
  - ustawa o finansach publicznych
  - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
 • znajomość zagadnień makroekonomicznych,

KWALIFIKACJE DODATKOWE

 • co najmniej 2 lata stażu pracy w jednostce administracji publicznej na stanowisku realizującym zadania związane z gospodarką finansową, gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych

UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność rozwiązywania trudnych i skomplikowanych spraw,
 • umiejętność stosowania przepisów,
 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.
 • umiejętność analitycznego myślenia,

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania)

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/
Decyduje data wysłania formularza.
INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u Dyrektora Wydziału Budżetu, ul. Wyzwolenia 30, pok. 117, tel. 89 50 60 611,
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie  e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów"
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami,

W miesiącu poprzedzającym opublikowania ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Informacja dodatkowa:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/
Decyduje data wysłania formularza.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty