Główny Specjalista - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Katowice
Katowice
specjalista (mid)
5 dni temu

Ogłoszenie Nr OZ/140/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta.

Główny Specjalista - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: magister inżynier, o kierunku lub specjalności: budownictwo (preferowane w zakresie budowy dróg i mostów), architektura, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ciepłownictwo, energetyka,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe przy inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, drogową i/lub kubaturową,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo budowlane,
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • podstawowa znajomość systemów informacji przestrzennej - program typu ArcGIS,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office i OpenOffice oraz poczty elektronicznej - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współpracy ze stronami,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • dokładność, rzetelność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała specyfikacje techniczne na wykonanie prac projektowych dla zadań inwestycyjnych oraz weryfikowała koszty realizacji inwestycji,
 • przeprowadzała merytoryczną i finansową analizę zgłoszeń zadań inwestycyjnych, w tym weryfikowała wnioski budżetowe dla radnych, komisji rady miasta oraz rad jednostek pomocniczych,
 • przygotowywała mapy i plany sytuacyjne uwzględniające informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych,
 • opiniowała przedstawione do uzgodnienia zamierzenia inwestycyjne, przewidywane do realizacji na terenie Katowic pod kątem zgodności z aktualnymi kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej miasta oraz istniejącym i planowanym uzbrojeniem podziemnym,
 • udzielała informacji na temat wyposażenia w infrastrukturę komunalną gruntów gminnych, dla których przewidywana jest zmiana sposobu użytkowania,
 • przygotowywała projekty odpowiedzi na wnioski i skargi mieszkańców lub instytucji, zapytania i interpelacje radnych oraz wnioski komisji rady miasta.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Warszawska 4 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/.
 • praca przy komputerze oraz w terenie /udział w przeprowadzanych wizjach/, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

W grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, drogową i/lub kubaturową /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać :

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/1/2022 na stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Wydziale Rozwoju Miasta", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 4.300 zł brutto, dodatek funkcyjny: od 400 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Poznaj

Urząd Miasta Katowice

Dlaczego warto?

Praca urzędnika zwykle kojarzy się ze stosem papierów i pracą biurową. Takich obowiązków w urzędniczej rzeczywistości faktycznie nie brakuje, ale zadania pracownika magistratu wymagają od niego nierzadko również działań w przestrzeni miejskiej. Trudno bowiem służyć miastu i rozwiązywać jego problemy jedynie zza biurka.

Wyrobienie nowego dowodu osobistego czy wydanie zgody budowlanej, załatwienie spraw meldunkowych czy zgłoszenie działalności gospodarczej nie obędzie się bez obsługi dokumentowej, w dużej części już w formie elektronicznej. Jednakże obowiązki ciążące na urzędzie miasta (gminy) są zdecydowanie bardziej rozległe i dotyczą wszystkich dziedzin życia – od zdrowia i oświaty, przez gospodarkę komunalną i mieszkaniową, po ochronę środowiska, bezpieczeństwo, budownictwo i urbanistykę oraz wiele innych.

Urząd miasta, ze względu na zakres zadań – zarówno własnych, zleconych, jak i tych powierzonych na podstawie podpisanych porozumień, wymaga od swoich pracowników wykwalifikowanej wiedzy, nierzadko poświadczonej stosownymi certyfikatami czy dyplomem uczelni. A w zamian oferuje pracę ciekawą, stabilną, w zgranych zespołach i z doskonałym zapleczem socjalnym, a co nie mniej ważne – pracę, dzięki której ma się realny wpływ na rozwój Katowic.