Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

5 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30488

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli jednostek wykonawstwa geodezyjnego, w celu zbadania poprawności wykonywania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • realizacja kontroli administracji geodezyjnej wykonującej zlecone zadania z zakresu administracji rządowej, w celu ustalenia prawidłowości prowadzenia powierzonych zadań,
 • nadzór realizacji przez samorządy terytorialne zadań z zakresu geodezji i kartografii, w celu zapewnienia zgodności działania z obowiązującymi normami prawnymi,
 • rozpatrywanie skarg obywateli na działania administracji geodezyjnej oraz wykonawców prac geodezyjnych w celu wyjaśnienia nieprawidłowości oraz udzielenia odpowiedzi,
 • przygotowywanie projektów decyzji w postepowaniach odwoławczych z zakresu geodezji i kartografii w celu rozpatrzenia odwołań,
 • opracowywanie projekty decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniach nadzwyczajnych z zakresu geodezji i kartografii w celu załatwienia wniosków,
 • wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • posiadanie uprawnień formalno-prawnych w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.)
 • znajomość Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028)
 • znajomość ustawy o znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu informatyki lub z obszaru geodezji i kartografii
 • przeszkolenie administracyjne
 • pozostałe zakresy uprawnień zawodowych wynikające z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (SWING, SWDE, GML)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych studiów podyplomowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych uprawnień
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

  Poznaj stanowisko: Geodeta

  Geodeta - nazwa zawodu, osoby zajmującej się geodezją. Głównym zadaniem tego pracownika jest wyznaczanie kształtu i rozmiarów powierzchni Ziemi oraz sporządzaniu jej modelu matematycznego. Ponadto określa położenie punktów na wydzielonych fragmentach powierzchni Ziemi oraz prowadzi badania i pomiary deformacji powierzchni gleby, wywołanych przez ruchy płyt tektonicznych. Ze względu na rodzaj prowadzonych prac można ...
  Geodeta Praca Geodeta

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (788)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (62)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (168)
  Toruń (92)
  Lubelskie:
  Lublin (120)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (826)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1715)
  Radom (67)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (113)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (77)
  Przemyśl (26)
  Podlaskie:
  Białystok (99)
  Suwałki (37)
  Łomża (25)
  Pomorskie:
  Gdańsk (399)
  Gdynia (160)
  Słupsk (46)
  Śląskie:
  Katowice (476)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (92)
  Elbląg (48)
  Ełk (14)
  Wielkopolskie:
  Poznań (499)
  Kalisz (45)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (264)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (20)
  Auchan (132)
  Tesco (497)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (21)
  STRABAG (8)
  ABB (90)
  Accenture (210)
  Luxoft (175)
  PKO BP (367)
  KPMG (37)
  Orange (17)
  IKEA (3)
  Budimex (27)

  Rekrutują z Praca.pl