Główny specjalista

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Poznań

1677 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 154403
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 września 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Wielkopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli zarządczej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w szczególności:
 • opracowywanie, aktualizacja dokumentacji wdrażającej standardy kontroli zarządczej w urzędzie,
 • sporządzanie dla kierownika jednostki propozycji planu działalności urzędu z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w urzędzie,
 • koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
 • bieżące monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej,
 • bieżące informowanie kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  - wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy monitorze ekranowym,
  - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  - klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami,
  - korytarz biurowy o szerokości 200 cm,
  - drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm,
  - budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie we wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, systemu oświaty,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • biegła obsługa komputera w szczególności Ms Office i Lex oraz umiejętność pracy w sieci,
  • wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub prawa lub administracji,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu kontroli zarządczej lub audytu wewnętrznego,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność dokonywania analizy ryzyka różnymi metodami,
 • wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania kontroli,
 • doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli jednostek sektora finansów publicznych,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Administracyjnych

Kierownik ds. Administracyjnych to osoba, która planuje, kieruje i koordynuje procesy administracyjne firmy, tj: dokumentowanie, komunikacja, organizowanie działań pracowników. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zarządzanie i nadzorowanie administracją firmy, prowadzenie biura (sekretariat, HR, marketing), tworzenie procedur podnoszących jakość w firmie, przygotowanie materiałów ...
Kierownik ds. Administracyjnych Praca Kierownik ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl