Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa

4 dni temu

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62530

Warunki pracy

Praca w terenie.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie komunikatów i informacji prasowych dla mediów i do publikacji na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji, aktywne obsługiwanie social media MC (przygotowywanie treści postów i propozycji kreacji), przygotowywanie - we współpracy z bezpośrednim przełożonym - odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów (krajowych i zagranicznych).
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, tezowych, przemówień i prezentacji dla członków kierownictwa MC na podstawie opracowań własnych oraz materiałów udostępnionych przez inne komórki organizacyjne.
 • Prowadzenie proaktywnych działań PR, proponowanie przekazów i narzędzi komunikacji, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi.
 • Współorganizowanie i obsługa konferencji i briefingów prasowych oraz innych spotkań/wydarzeń z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji. Współpraca z dziennikarzami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań promocyjnych i kreatywnych.
 • Przygotowywanie codziennego monitoringu mediów elektronicznych i prasy pod kątem najistotniejszych wydarzeń związanych z działaniami resortu cyfryzacji, w tym przygotowywanie codziennego przeglądu prasy dotyczącej ministra, ministerstwa oraz organów i jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych.
 • Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów honorowych Ministra, w tym przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, rekomendacji dla Ministra dotyczących wniosków o przyznanie honorowego patronatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa lub socjologii lub nauk
o mediach i komunikacji społecznej lub nauk społecznych lub politycznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku (dziennikarstwo, PR, komunikacja i promocja)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Prasowe
 • Znajomość ustawy o informacji publicznej
 • Znajomość technik i narzędzi PR
 • Znajomość zasad języka polskiego (w mowie i piśmie)
 • Umiejętność łatwego i sprawnego pisania tekstów, tzw. lekkie pióro
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie o specjalizacji dziennikarskiej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w obszarze komunikacji i PR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-07 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/MC/WK/”

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
  Poznaj stanowisko: Dziennikarz 
  Dziennikarz to osoba, która zbiera oraz analizuje fakty na temat istotnych wydarzeń, zjawisk i następnie przekazuje je opinii publicznej w różnych formach, tj. prasa, radio, telewizja. Charakter pracy zależny głównie od miejsca pracy i tematyki, jaką zajmuje się dziennikarz. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: tworzenie treści informacyjnych i merytorycznych zamieszczanych w prasie/mediach, ...
  Praca Dziennikarz