Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

33 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63221

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Realizowanie spraw z zakresu nadzoru nad prowadzeniem kontroli celno-skarbowych, kontroli podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich, w tym: opracowywanie zleceń kontroli, przeprowadzanie analizy wyników kontroli oraz oceny efektywności realizacji kontroli wykonywanych przez urzędy celno-skarbowe oraz urzędy skarbowe.
 • Prowadzenie audytu środków pochodzących z UE dotyczących projektów, w których beneficjentem jest Departament Audytu Środków Publicznych.
 • Współpraca z dyrektorami izb administracji skarbowej dotycząca wykonywania kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych prowadzonych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w szczególności koordynowanie kontroli celno-skarbowych, monitorowanie przebiegu zleconych kontroli celno-skarbowych. Przedstawianie propozycji zmian w obowiązujących przepisach, mających na celu ograniczenie występowania stwierdzonych nieprawidłowości lub poprawę funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych z zakresu ww. kontroli.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, organami ścigania oraz innymi instytucjami nadzoru czy kontroli w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych, w tym uczestniczenie w pracach grup roboczych i zespołów.
 • Zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb kontroli celno-skarbowej lub podatkowej o występowaniu obszarów ryzyka z punktu widzenia potencjalnych uszczupleń podatkowych.
 • Opiniowanie w zakresie właściwości Wydziału projektów aktów prawnych wewnątrz i zewnątrz ministerialnych, mogących wpłynąć na realizację zadań kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń lub w obszarze analiz podatkowych lub finansowych
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o KAS
 • Znajomość procedur kontrolnych i podatkowych
 • Znajomość materialnego prawa podatkowego
 • Umiejętność analizy informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia doradcy podatkowego lub radcy prawnego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości