Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
72 dni temu
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113602

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Odpowiada za realizację zadań w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w szczególności kontroluje osiąganie zakładanych rezultatów w projekcie, nadzoruje dokumentację finansową, w tym wnioski o płatność oraz prowadzi komunikację z pracownikami Biura, instytucjami zewnętrznymi, w tym z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Departamentem Wdrażania EFS.
 • ­Prowadzi dokumentację związaną z realizacją projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w obszarze realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w tym przygotowuje zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu oraz kompletuje dokumentację i przekazuje ją do instytucji zewnętrznych, np. Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Wdrażania EFS.
 • ­Analizuje i monitoruje działania realizowane w projekcie oraz identyfikuje pojawiające się problemy i ryzyka i proponuje działania korygujące.
 • ­Nadzoruje prawidłową realizację zadań po kątem zgodności projektu z wytycznymi programowymi, politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przygotowuje raporty i zestawienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 lata w obszarze realizacji programów współfinansowanych ze środków UE
 • ­­znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­znajomość zagadnień z obszaru pomocy publicznej
 • ­wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej
 • ­znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ­znajomość PO WER
 • ­znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
 • ­znajomość Systemu Realizacji PO WER
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty