Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Mogilno

10 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Mogilno
Ogłoszenie o naborze Nr 21589

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mogileńskiego
- reprezentacja urzędu
- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- obsługa komputera do 4 godzin

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków,przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane,zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego -Wykształcenie: średnie budowlane
-doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z budownictwem
uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie
-znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi)
-umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
-umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Rekrutują z Praca.pl