Praca Witkowo

Najnowsze oferty pracy: 496

Praca w Witkowie

Witkowo to jedno z miast województwa wielkopolskiego. Leży w powiecie gnieźnieńskim, na Równinie Wrzesińskiej.

Miejscowość stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy. Jest ośrodkiem administracyjnym, w którym swoje siedziby mają urzędy, placówki edukacyjne czy instytucje, np. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Miasteczko rozwija się jako nieduży ośrodek gospodarczy, nastawiony na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. W mieście działają przeważnie mikro i małe firmy handlowe oraz usługowe. Zakłady przemysłowe zajmują się produkcją na małą skalę, głównie w zakresie branż meblowej, elektrotechnicznej i przetwórstwa spożywczego.

Co oferuje rynek pracy w tej części województwa wielkopolskiego? Jak wygląda popyt na pracowników i podaż pracy w powiecie gnieźnieńskim? Poniżej odpowiedzi na te i szereg innych pytań dotyczących Witkowa.

Witkowo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W gminie mieszka 13,4 tys. osób, z czego mieszkańców miasta jest niespełna 7,8 tys. Teren gminy obejmuje obszar 184 kilometrów kwadratowych, Witkowo z kolei – 8 kilometrów kwadratowych.

Do gminy należy miasto i 26 sołectw. Witkowo to centralny ośrodek, obsługujący mieszkańców w zakresie usług administracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych czy ochrony zdrowia. Miasto jest dobrze skomunikowane. Zarówno w skali lokalnej – niedaleko leżą m.in. Gniezno (w odległości 18 km), Trzemeszno, Słupca, Września, Czerniejewo, Nekla, Mogilno i Kleczew – jak i międzyregionalnej. Dystans między Wilkowem a najbliższymi miastami wojewódzkimi wynosi:

 • od Poznania – 65 km,
 • od Bydgoszczy – 91 km,
 • od Łodzi – 162 km,
 • od Wrocławia – 198 km.

Przez Witkowo prowadzi droga wojewódzka nr 260, relacji Gniezno – Wólka, która dopełnia sieć połączeń lokalnych – gminnych i powiatowych.

Witkowo uzyskało prawa miejskie w XVII w., wcześniej rozwijało się jako wieś i jako takie było wzmiankowane w XIV w. W okolicy nie ma wielu zabytków. Do ich rejestru wpisanych jest 8 obiektów.

Rynek pracy, oferty pracy – Witkowo

Jakie szanse na zatrudnienie daje Witkowo? Firmy w mieście to głównie mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W całej gminie nie ma dużych zakładów pracy. Zgodnie z REGON (dane GUS na koniec stycznia 2021 r.) działa tu 1312 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 881 w mieście i 431 na terenach wiejskich.

W gminie jest:

 • 5 średnich podmiotów, generujących 50-249 miejsc zatrudnienia,
 • 26 podmiotów małych, w których pracuje od 10 do 49 osób,
 • 1281 mikrojednostek – samozatrudnionych i podmiotów liczących do 9 pracujących.

Najwięcej przedsiębiorstw działa w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 20,3% ogółu podmiotów,
 • budownictwo – 18,5%,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 9,8%,
 • pozostała działalność usługowa – 9,7%.

Witkowo stanowi nieduży rynek pracy, stwarzający dość ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Niemniej w całym powiecie statystyki dotyczące bezrobocia pokazują, że poszukujący zatrudnienia są w dobrej sytuacji.

Stopa bezrobocia zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec stycznia 2021 r. wynosiła dla Polski 6,5%. O wiele mniejsze były wartości dla woj. wielkopolskiego – 3,9% oraz powiatu gnieźnieńskiego – 4,4%.

W całym powiecie liczba osób bezrobotnych w styczniu 2021 r. wynosiła 2239 osób. Najwięcej było mieszkańców:

 • miasta Gniezna – 991 osób,
 • miasta i gminy Witkowo – 306 osób,
 • miasta i gminy Trzemeszno – 230 osób.

Spośród zarejestrowanych mieszkańców Witkowa największą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – 132. Druga co do liczebności grupa to ludzie do 30. r. ż. – 91 osób, trzecia – osoby po 50. r. ż. – 81 mieszkańców gminy.

Powiat gnieźnieński to obszar działalności ponad 16 tys. firm, które wykazują spore zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach. Zgodnie z wynikami prognozy Barometr zawodów 2021 w powiecie lista grup zawodów z deficytem poszukujących pracy jest bardzo długa i obejmuje ponad 50 pozycji. Grupy z największym deficytem, których przedstawiciele powinni bez większych trudności znaleźć pracę, to:

 • blacharze i lakiernicy samochodowi,
 • diagności samochodowi,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • pielęgniarki i położne.

W powiecie wskazano także kilka grup zawodów z nadwyżką kandydatów względem dostępnych ofert pracy. Z trudnościami ze znalezieniem ofert bądź sporą konkurencją podczas rekrutacji powinni się liczyć:

 • ekonomiści,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • obuwnicy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Szukaj pracy w mieście