Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Przeworsk

219 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Przeworsk
Ogłoszenie o naborze Nr 57566

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Pomieszczenia biurowe znajdują się na trzecim piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu przeworskiego, praca na wysokości. Kierowanie samochodem służbowym. Kontakt z interesantami.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń z zakresu Prawa budowlanego
 • opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, analiz, zestawień dla właściwych jednostek
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prwo jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • wiedza techniczna, umiejętność fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • umiejętność wykładni przepisów prawa
 • komunikatywność, umiejętności organizacyjne
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych stosowanych podczas kontroli w terenie
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru