Inspektor Nadzoru Budowlanego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Gdańsk

6 dni temu

Dołącz do zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jednego z największych szpitali w Polsce, pracodawcy stabilnego i nowoczesnego, stawiającego na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń, inwestującego w kapitał ludzki: szkolenia, podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem, gwarantującego stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego.

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie
Nr ref.: ZZL/OP/45/2021

Dział Inwestycyjno - Eksploatacyjny

 

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego,
 • przygotowywanie planów z uwzględnieniem zaleceń wynikających z przeglądów okresowych,
 • prowadzenie i nadzór zleconych robót, ujętych w planie remontów,
 • odbiór robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w budynkach i terenie,
 • koordynacja prac budowlanych poprzez m.in. weryfikację terminów i zgodności prac z projektem i stanem prawnym, częściowe odbiory, wewnętrzne rozliczenia, prowadzenie inwestycji towarzyszących (przyłącza, wjazdy, drogi),
 • przygotowywanie opinii technicznych oraz kosztorysów inwestorskich.
Poszukujemy osób, które spełniają poniższe wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie nadzoru robót budowlanych,
 • znajomość przepisów oraz wymogów formalno- prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową i eksploatacją obiektów budowlanych,
 • dokładność, odpowiedzialność i sumienność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera ( Microsoft Office) i umiejętność tworzenia kosztorysów.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”, kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość zakupu kart sportowych,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji w terminie do 30.04.2021 r. na adres e-mail: rekrutacja@uck.gda.pl">rekrutacja@uck.gda.pl lub przesłanie do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez Ciebie danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w tym zwłaszcza takich danych, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe oraz – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych – w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. poprzez załączenie wizerunku, wskazanie stanu cywilnego bądź informacji o zainteresowaniach) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Ciebie zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
   • teleinformatycznych,
   • prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
   • kurierskich i pocztowych,
   • rekrutacyjnych,
   • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
  • osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz kadrze kierowniczej UCK),
  • osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
  • organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów, a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
 10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Poznaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne założone w 1945 roku przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Stabilny i nowoczesny Szpital, stawiający na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń; inwestujący w kapitał ludzki: szkolenia, subsydiowane podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem; gwarantujący stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego. Konkurencyjny w stosunku do innych szpitali z otoczenia. Wynagrodzenia łączymy z elementem premii pro efektywnościowych i  bonusów rocznych powiązanych z zyskiem. W ofercie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego znajduje się pełen zakres usług medycznych: zaawansowana diagnostyka, różnorodne zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, a także opieka paliatywna. Posiadamy większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych. Oprócz działalności typowo leczniczej, prowadzimy badania kliniczne, programy edukacyjne, kładąc nacisk m.in. na profilaktykę zachorowań. Działamy zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz potwierdzonymi kompetencjami przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce, który ma najwięcej akredytacji do transplantacji. Oddany w 2012 r. do użytku budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) razem z powstającym właśnie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN), będą stanowiły jeden z najnowocześniejszych kompleksów medycznych nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.

Pracownicy UCK to jeden z najważniejszych zasobów naszego Szpitala. Rozwój  kompetencji, umiejętności, poszerzania wiedzy i potencjału zawodowego to nasz priorytet. Jesteśmy zespołem, w skład którego wchodzą wysoce wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zarówno z zakresu medycyny, jak i szeroko pojętej administracji - zespołem realizującym wspólne cele. Praca w UCK pozwala na samorealizację i samodoskonalenie. Współpracujemy z licznymi ośrodkami i organizacjami w kraju i za granicą. Podejmujemy inicjatywy, które pozwalają naszemu personelowi korzystać ze zniżek w dostępie do klubów fitness, szkoleń, wypłacamy tzw. "wczasy pod gruszą", prowadzimy kasę zapomogowo-pożyczkową.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi:

 • praktyk studenckich/zawodowych
 • staży/specjalizacji
 • wolontariatów

W związku z szerokim zakresem działalności Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otwarte jest na współpracę z personelem medycznym, pracownikami administracyjnymi, specjalistami różnych dziedzin, jak i osobami na początku swojej kariery zawodowej. Oferujemy nie tylko stabilną i  pełną wyzwań pracę, ale także możliwość rozwoju zawodowego pod okiem najlepszych, doświadczonych specjalistów, udział w szkoleniach wewnętrznych i  zewnętrznych.
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, dlatego oferujemy możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy do Twoich oczekiwań, biorąc również pod uwagę ograniczenia wynikające z orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

 


Naszą misją jest: „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i  służyć nauce”.Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru