Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Opole

9 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 54049

Warunki pracy

praca przy komputerze (monitory ekranowe);
VI piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zabytków
 • prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych i wprowadzanie stosownych zmian na wniosek właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • prowadzenie ksiąg rejestrowych zabytków woj. opolskiego i uzupełnianie wpisów na podstawie prawomocnych decyzji
 • nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich rodzajów dokumentacji obiektów zabytkowych
 • prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji dóbr kultury, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów Oddziału osobom i instytucjom zewnętrznym
 • przygotowywanie i gromadzenie ewidencji, opracowań i dokumentacji z badań zabytków we współpracy z centralnymi i regionalnymi ośrodkami oraz nadzór nad ich udostępnianiem
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków
 • współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami w zakresie programów i projektów dotyczących ochrony zabytków
 • współpraca z instytucjami, organizacjami oraz właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w celu pozyskania funduszy na ochronę i promocję zabytków Opolszczyzny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia lub historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub archiwistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs archiwalny I lub II stopnia
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • studia podyplomowe z zakresu digitalizacji zabytków, dokumentacji itp.
 • znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków