Inspektor ochrony zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Kielce
3 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 90805

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych; prowadzi ten rejestr;
 • Prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków oraz współpracuje z gminami w sprawach dotyczących gminnych ewidencji zabytków;
 • Uzgadnia inwestycje w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, znajdujących się w wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane);
 • Prowadzi zbiory dokumentacji naukowo-historycznej i konserwatorskiej, z wyłączeniem zbiorów archeologicznych;
 • Prowadzi archiwum zakładowe;
 • Udostępnia dokumentacjię ze zbioru na potrzeby innych stanowisk pracy;
 • Obsługuje osoby z zewnątrz, korzystające ze zbioru dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie: historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca lub inne zajęcia zarobkowe dokonywane na rzecz administracji rządowej/samorządowej lub jednostki wykonującej zadania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera.
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-28 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
  25-502 Kielce
  ul. Ignacego Paderewskiego 34A


  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane