Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
441 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114734

Warunki pracy

-praca biurowa,
-praca w siedzibie wydziału i terenie,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
-zagrożenie korupcją,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno
– sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne
– w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną
- drzwi masywne,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków.
 • Prowadzenie rozpoznania aktualnego zasobu obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych.
 • Prowadzenie ksiąg rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
 • Opracowywanie danych dotyczących rejestru i ewidencji zabytków województwa mazowieckiego i udzielanie informacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wyjaśnienia decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków .
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: historia sztuki, architektura, ochrona zabytków, dóbr kultury, konserwatorstwo.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • prawo budowlane,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o opłacie skarbowej,
 • o służbie cywilnej,
 • 2. Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe