Inspektor w Rejonie w Lidzbarku Warmińskim Oddziale GDDKiA w Olsztynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Lidzbark Warmiński

2674 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 152500
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 czerwca 2013 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie w Lidzbarku Warmińskim Oddziale GDDKiA w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lidzbark Warmiński
 • Oddział w Olsztynie
  Rejon w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Olsztyńska 12
  11-100 Lidzbark Warmiński

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarka materiałową z tym związaną w celu zapewnienia prawidłowej obsługi formalnej realizowanych zadań,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi,
 • współpraca z Policją w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót zlecanych w celu zapewnienia ich jakości,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg i odbiorach robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na drogach,
 • prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg (ZUD),
 • pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w terenie/biurze - 50%/50%,
  - stres związany z działaniem pod presją czasu,
  - praca w porze nocnej w okresie pełnienia dyżurów ZUD i objazdów dróg,
  - wyjazdy szkoleniowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  - budynek Rejonu nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne o specjalności drogowej lub budowlanej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub budownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym,
  • znajomość obsługi pakietu Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu),
  • prawo jazdy kat. B.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe drogowe lub budowlane,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami,
 • wiedza o funkcjonowaniu urzędu jego struktury i głównych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany 
Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Praca Inspektor Budowlany