Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Bezledy

25 dni temu

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bezledy
Ogłoszenie o naborze Nr 51528

Warunki pracy

Praca w ramach podstawowego czasu pracy wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Praca w obrębie Granicznego Posterunku Kontroli w Bezledach, możliwe wyjazdy służbowe.
Posterunek Kontroli zlokalizowany jest w budynku parterowym i nie jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowisko wymaga wykonywania pracy:
- w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Podstawowe wyposażenie stanowiska obejmuje: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe: telefon, faks, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne itp.
- w specjalistycznych pomieszczeniach stref kontrolnych z użyciem sprzętu i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz
W strefach kontrolnych możliwa praca w obniżonej temperaturze oraz wymagająca kontaktu ze zwierzętami.
Wykonywanie zadań na stanowisku wiąże się z obsługą klientów zewnętrznych, występuje stres i zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie w imieniu granicznego lekarza weterynarii weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, jadalnych i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego a także pasz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, we współpracy z innymi służbami i inspekcjami zaangażowanymi w kontrole graniczne
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie uregulowanym w upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Obsługa specjalistycznych systemów informatycznych związanych z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, inne) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach
 • Wykonywanie innych wymaganych przepisami prawa czynności kontrolnych (m.in. związanych z nadzorem nad przesyłkami towarów w wywozie) oraz udzielanie opinii i wyjaśnień podmiotom zewnętrznym w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych
 • Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach w celu wyeliminowania zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt
 • Monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących wykonywania kontroli granicznych
 • Sporządzanie i archiwizacja dokumentów w zakresie kontrolowanych przesyłek zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Inspektoratu, w tym sporządzanie sprawozdań
 • Wykonywanie zadań wyznaczonych przez granicznego lekarza weterynarii, w tym wystawianie rachunków za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących granicznej kontroli weterynaryjnej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera i innych urządzeń teleinformatycznych oraz biurowych, w tym umiejętność praktycznej obsługi aplikacji pakietu MS Office
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF, GLWeWeb)
 • Umiejętność interpretowania i stosowania prawa w praktyce, asertywność, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania służby cywilnej
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny