Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Poznań

9 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54089

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek wyposażony w windę osobową,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Gromadzenie informacji, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu występowania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zwierząt oraz obrotu zwierzętami
 • Kontrolowanie powiatowych inspektoratów weterynarii woj. wielkopolskiego, z zakresu realizacji zadań związanych ze zdrowiem i ochroną oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt, w tym kontrole okresowe oraz na polecenie przełożonego kontrole doraźne
 • Bieżące nadzorowanie i koordynowanie obrotu zwierzętami oraz realizacji kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • Sprawdzanie, analizowanie i koordynowanie sprawozdawczości oraz obsługiwanie programów komputerowych używanych w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Omawianie zagadnień merytorycznych na naradach z powiatowymi lekarzami weterynarii woj. wielkopolskiego
 • • Koordynowanie i podejmowanie wskazanych przez przełożonego działań w ramach Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego, w czasie zagrożenia oraz wybuchu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu w ramach Planów Gotowości, jak również bieżąca aktualizacja Planów Gotowości zwalczania chorób zakaźnych na terenie woj. wielkopolskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe powiązane z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) oraz poczty elektronicznej
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego Prawo jazdy kat. B
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny