Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin

94 dni temu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 22028

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne pomocy społecznej (urzędy gmin, regionalny ośrodek polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) na terenie całego województwa lubelskiego,
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy i województwa na terenie całego województwa lubelskiego,
 • rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących sposobu realizacji przez ośrodki pomocy społecznej i jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (należące do właściwości oddziału),
 • analizowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań z obszaru pomocy społecznej przekazywanych w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej,
 • analizowanie i akceptowanie indywidualnych programów integracyjnych dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz dokonywanie kwartalnej oceny stopnia ich zintegrowania,
 • kontrolowanie i ocenianie realizacji przez podmioty uprawnione zadań zleconych na podstawie umów,
 • opracowywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu i ocenę zasobów pomocy społecznej, przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem podmiotom uprawnionym zadań pomocy społecznej, wynikających z programów rządowych oraz programów wojewody (przedstawianie propozycji obszarów działań, kryteria oceny zgłoszonych ofert, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przygotowywanie projektów umów).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 1) magisterskie na kierunkach: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia; 2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań pomocy społecznej w tym zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie,
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy,
 • umiejętność przekonywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (539)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (134)
Toruń (87)
Lubelskie:
Lublin (94)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (744)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1557)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (105)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (12)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (28)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (291)
Gdynia (121)
Słupsk (29)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (436)
Kalisz (41)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (228)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (21)
Auchan (131)
Tesco (396)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (8)
IKEA (3)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl