Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

42 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 59836

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu.
• Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
• Praca w terenie.
• Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
• Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Urzędzie (między innymi z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, uregulowań wewnętrznych – za wyjątkiem kontroli finansowej); udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych kontroli; opracowanie całości dokumentacji dotyczącej kontroli.
 • Tworzenie, uczestniczenie i przewodniczenie pracy zespołów kontrolnych.
 • Koordynowanie zadań kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (sporządzanie projektów planów kontroli, organizowanie oraz inicjowanie kontroli, sporządzanie sprawozdań, ocen i analiz z działalności kontrolnej, analizowanie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu).
 • Analizowanie treści dokumentacji pokontrolnej sporządzanej przez jednostki prowadzące kontrole w Urzędzie (np. NIK) oraz nadzorowanie realizacji przez wydziały zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowanie procedur kontroli obowiązujących w Urzędzie.
 • Współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej (doradzanie, udzielanie informacji, zbieranie informacji, konsultowanie).
 • Analizowanie i porównywanie oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, Marszałka Województwa Opolskiego oraz przewodniczących rad gmin, przewodniczących rad miejskich, przewodniczących rad miast, przewodniczących rad powiatów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.
 • Prowadzenie i udostępnianie informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie dotyczącym Wydziału Prawnego i Nadzoru, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • Koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Wydziale oraz planowanie i sprawozdawczość Wydziału Prawnego i Nadzoru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędach administracji publicznej
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji (szczególnie przy sporządzaniu sprawozdań i analiz oraz planów kontroli)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność posługiwania się edytorem tekstów oraz przeprowadzania kontroli w formie elektronicznej
 • Umiejętność skutecznego komunikowania, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Asertywność
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentów.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej